bash

bash.plainedit.com

View on GitHub

logo

Sourcecode - bash.plainedit.com

About PlainEdit

PLAINEDIT takes markdown, evaluates code blocks with interpreters and prints the output of those processes to a different codeblock. Plain editor written in Bash, it’s a single bash scripts with modular architecture opened for an extension scripts.

USAGE

BENEFITS

It is so simple that it doesn’t have any user management (KISS philosophy).

Features

Data Templates

Dependencies

Supported languages:

Supported environments:

Supported API:

MODE

Use Cases:

Community

Usage

Start using PlainEdit

List of projects

./plainedit.sh

INPUT and OUTPUT file

./plainedit.sh "in.md" "out.md"

Run macro for 1/in.md

./plainedit.sh 1

Markdown in Project Folder

./plainedit.sh "1/in.md" "1/out.md"

Config Path where the project folder exist PlainEdit can be executed from another bash script with defined path, look at examples: Examples - examples.plainedit.com

It works here

./plainedit.sh --path "/media/tom/projects/plainedit/examples/1" "in.md" "out.md"

FLAGS

show only code

example with FLAGS IN

show only code at selected script

example with FLAGS IN

EXAMPLES

example-plainedit.com.png

Look at examples: Examples - examples.plainedit.com

DOCS

markdown

pod2text - Convert POD data to formatted ASCII text - Perldoc Browser

pod2text test_out.md

Bash snippets generator:

ROADMAP

INTERNAL COMMANDS

extract data from website:

```command
xpath http://example.org/home.html //title
```

screenshot:

```command
screenshot http://example.org/home.html 100px 200px
```

Dostęp do zewnętrznego API z autoryzacją

```api
http://example.org/
```

Ładowanie plików na potrzeby projektu, np IMG z internetu, by je lokalnie załączyć jako base64

```download
http://example.org/
```

Zamiana danych na base64

```encode_base64
data to encode
```

```decode_base64
data to decode
```

SERVICE

Folder zawierające usługi, które trzeba zainstalować w przypadku, gdy nie istnieją w lokalnym lub zdalnym środowisku Istnieje możliwość wykorzystania jednego z predefiniowanych środowisk, które zawierają potrzebne usługi

Docker

Budowanie dokera na podstawie konfiguracji Build your Docker File using the following instructions:

```docker
#This is a sample Image
FROM ubuntu
MAINTAINER [email protected]

RUN apt-get update
RUN apt-get install –y nginx
CMD [“echo”,”Image created”]
```


```service
docker run --rm -v /usr/local/bin:/target jpetazzo/nsenter
```

Apache Camel

Example of API prepared with kamel and groovy

```kamel_groovy
def prop = "toString"
from("rest:get:hello:/french/{me}")
 .transform().simple("Bonjour $prop")
 .to("log:message")
```

Move files between folders

```kamel_groovy
from("file://home/tom/camel/in?fileName=temp.txt&fileExist=Append")
 .log(" --- Show FILE from PATH")
 .to("file://home/tom/camel/out")
 .to("log:message")
```  

Operacje na CSV

tak jak w apimacro, generowanie wyników CSV na podsatwie danych wejściowych z CSV

FLAGI + CONFIG

FLAGI służą do określenia zachowania plainedit przy przetwarzaniu skryptów

FlAGI ustawiane domyślne z pliku konfiguracyjnego o nazwie:

.plainedit.cfg

Przykładowe flagi przy skrypcie:

ukrywa input, pokazuje sam OUTPUT renderuje do formatu

```bash HIDE HTML
curl site.com
```

INPUT:

OUTPUT:

konfiguracja

ładowanie konfiguracji lokalnie i z zewnątrz .plainedit.cfg autoryzacja do usług: API, SSH, itd

obsługa różnych mimietype:

Środowiska:

Marketplaces

pobieranie bibliotek w celu wykonania

RUN REMOTE:

RUN with API

Examin tests

student otrzymuje arkusz z zadaniami wypelnia pola INPUT

Nauczyciel sprawdza zadania automatycznie po uruchomieniu

pattern > */ output > start validation

Uruchamianie w środowisku lokalnym Docker

Lokalne srodowisko w przeglądarce:

 1. lokalny client i serwer + lokalny shell
 2. lokalny client i serwer + docker
 3. lokalny client i serwer + ssh

SAAS:

 1. zdalny server + docker
 2. zdalny server + docker + ssh

Usługi:

proste requesty do uruchomienia zdalnie

komenda curl z adresem servera plainedit

uruchamia instancje odpala zakańcza proces w ciagu 30 sekund kazda instancja jest przypisana do uzytkownika

user.plainedit.com/:user/:script zapisywanie skytpu do pozniejszego uzycia kolekcja skryptow i projektow online zapisz zmien, supportowane przez git

deploy z url github/gitlab

TYLKO PUBLICZNE git.plainedit.com/:user lista wyboru jaki projekt

generowanie wynikowego URL z wykonywanym markdownem

dla klientow VIP wykonywane za kazdym razem

dla klientow premium wykonywane co 1 minutę

github.plainedit.com/:user/: gitlab.plainedit.com/:user/:script